توضیحات محصول

مقدمه:

۱ـ دستور العمل استقرار پاتیل ذوب ارسالی از LP ، روی برج پاتیل گردان :

ـاپراتور دریچه کشویی باید از وسایل ایمنی فردی استفاده نماید.

ـاپراتور دریچه کشوئی‌باید جهت استقرار صحیح پاتیل روی گردان ، جرثقیل را با دقت راهنمایی نماید.

ـ اپراتور دریچه کشوئی باید از لغزنده نبودن Walk way اطمینان حاصل نماید .

ـ اپراتور دریچه کشوئی باید از عمودی بودن و استقرار صحیح پاتیل روی برج گردان اطمینان حاصل نما ید .

۲ـ دستور العمل اتتقال تا ندیشکار به موقعیت ریخته گری :

ـ کلیه اپراتور های شاخه باید مجهز به وسایل ایمنی فردی باشند .

ـ جهت جلو گیری از برخود تا ندیشکار ، قبل از حرکت باید مسیر حرکت و ریل ها به طور کامل بازرسی شود .

ـ از قرار گرفتن در مسیر حرکت تاندیشکار باید خودداری کرد .

۳ـ دستور العمل چرخاندن برج گردان و انتقال پا تیل به موقعیت ریخته گری :

ـ جهت جلو گیری از بر خورد پاتیل ، باید مسیر حرکت پاتیل توسط اپراتور بر ج گردان به دقت بازرسی شود.

ـ قبل از چرخاندن پاتیل ، کلیه افراد باید از چرخش آن مطلع شوند .

۴ـ دستورالعمل باز کردن دریچه کشویی و شروع ریخته گری :

ـ اپراتور دریچه کشویی باید حتماً از ماسک ضد تشعشع و کلاه ایمنی و لباس نسوز ، کفش ایمنی استفاده نماید .

ـ اپراتور دریچه کشویی باید از استقرار صحیح پاتیل در موقعیت ریخته گری اطمینان پیدا کند .

۵ـ دستورالعمل باز کردن استکانی پاتیل در شرایط اضطراری :

ـ اپراتور دریچه کشویی باید سایر افراد را از چرخش مجدد برج پاتیل گردان مطلع سازد .

ـ از عدم نشتی اکسیژن در مسیر فلکسی بل و دسته لانس اکسیژن اطمینان حاصل شود .

ـ جهت اطلاع سایر افراد واحدی جهت عدم تردد در زیر پاتیل باید آجیر محلی به صدا در آید .

ـ اپراتور دریچه کشویی پس از باز شدن استکانی و شروع جریان ذوب ، جهت جلوگیری از پاشش زیاد ذوب حتماً باید با تنظیم دریچه کشویی ، شدت جریان ذوب را حدالمکان کاهش دهد .

نظری بدهید