کلینزمن مذاکره با ژاپنی‌ها را تکذیب کرد » مارکت فایل