پاسخ مدیرعامل پیشین تراکتور به یک شایعه » مارکت فایل