واکنش دکتر نوروزی به اظهارات جنجالی همام طارق » مارکت فایل