هزینه استقلال برای اردو و بازیکنان خود » مارکت فایل