نماز جمعه این هفته برگزار نمی شود؟ » مارکت فایل
true
true
false