طائب: دشمن نخبگان را هدف‌دار می‌زند » مارکت فایل
true
true
false