صعود ازبکستان و سوریه به جمع 8 تیم برتر » مارکت فایل