شرط وکیل ترامپ برای مصاحبه موکل خود با بازرس ویژه » مارکت فایل
true
true
false