روسیه: بحران کره تنها با همکاری آمریکا وکره شمالی حل نمی شود » مارکت فایل