دولت و مسئولین از ظرفیت سپاه در جهت خدمت رسانی استفاده کنند » مارکت فایل
true
true
false