درچه شرایطی به عابرپیاده دیه تعلق می‌گیرد؟ » مارکت فایل