خطیر: وضعیت گرو مانند تیام و منشا است » مارکت فایل