ترکیب بایرن مونیخ برای رویارویی با فرانکفورت » مارکت فایل