بازیکنی که نصف طلبش را به استقلال بخشید » مارکت فایل
true
true
false