این همه تناقض این همه عقده‌گشایی!/ «مانور دیپلماتیک» اون » مارکت فایل