اگر گوشی گران خریدیم، چگونه می‌توانیم شکایت کنیم؟ » مارکت فایل
true
true
false