انتقاد یک نماینده از اختصاص ارز دولتی به گردشگران » مارکت فایل
true
true
false