از ادعای "شفاف‌سازی" دولتمردان در کردستان تا "اخراج" خبرنگاران از جلسه » مارکت فایل